Duch Święty drogą do Boga PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 24 maja 2015 10:00

Zesłanie Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, jest przełomowym momentem w ich życiu oraz zalążkiem powstającego Kościoła. Uczniowie wierzyli w Chrystusa, byli świadkami Jego zmartwychwstania, jednak ich wiara była niedoskonała, ich serca przepełnione były zwątpieniem i lękiem. Nie potrafili głosić światu radosnej Nowiny. Zesłanie Ducha Świętego, to nie tylko cudowne, wspaniałe zakończenie działalności Jezusa na ziemi, lecz ukoronowanie Jego obecności z uczniami.

 

 

 

 

 

Wszystko to, co wydarzyło się w wieczerniku, napełniło wiarą ich serca oraz, kazało wyjść na ulice miasta, aby publicznie i z odwagą głosić całemu światu Dobrą Nowinę o Chrystusie. Duch Święty stał się umocnieniem dla apostołów i źródłem zwycięstwa Ewangelii. Jezus Chrystus stał się fundamentem, na którym rękami prostych, nieuczonych uczniów zbudowany został Kościół.

 

 

Przypominamy sobie o tym, gdy podczas każdej Mszy Świętej odmawiamy Skład Apostolski: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…”.

 

 

Z pewnością wiele razy zadawaliśmy sobie pytanie, kim jest Duch Święty, jak poznać Jego działanie? Jest On trzecią Osobą Boską, która swoją obecność przekazuje w formie znaków. Są nimi płomienie zstępujące na zebranych w wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świętego, łoskot wiatru, który zgromadził ludzi dobrej woli wokół wieczernika. Jest nim również postać gołębicy, zstępującej na Jezusa w czasie Jego Chrztu w Jordanie. To także woda, o której Jezus mówi, jako o źródle życia wiecznego. Znakiem działania i obecności Ducha Świętego jest konsekrowany olej oraz wkładanie rąk biskupa przy udzielaniu sakramentów bierzmowania i kapłaństwa.

 

 

Działanie Ducha Świętego w naszym życiu i umiejętność rozpoznawania Jego twórczej obecności najpełniej są wyrażone w siedmiu darach Ducha Świętego. Duch Święty jest obecny w swych darach i uczestniczy w naszym życiu. Dary te pozwalają odkryć, na czym polega Jego działanie. Poznajemy je po owocach. Pisze o nich Święty. Paweł w Liście do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Są to cechy człowieka współpracującego z Duchem Świętym.

 

 

Dar mądrości, to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje człowieka są wówczas podejmowane razem z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre.

 

 

Dar rozumu uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli pozwala poruszać się w Bożym świecie. Duch Święty pomaga w ich rozumieniu.

 

 

Dar rady, to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych decyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, jak i innych ludzi.

 

 

Dar męstwa, to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać trudności, ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas.

 

 

Dar umiejętności, to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego. W jej wyniku wszystko zamienia się w akt miłości Boga i człowieka.

 

 

Dar pobożności, to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Ojca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić.

 

 

Dar bojaźni Bożej, to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. Tak rozumiana bojaźń jest jednym z elementów prawdziwej miłości.

 

 

Dzięki tym darom mamy możliwość składania świadectwa naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nie można żyć Słowem Bożym bez bliskiej współpracy z Duchem Świętym.

 

 

Niech nie tylko dzisiejszy dzień będzie okazją do rozważań roli, jaką w naszym życiu odgrywa Duch Święty, ale przede wszystkim niech będzie okazją do pogłębienia relacji z Nim.

 

 

 

autor: Beata Fabiś

 

 

 

Poprawiony: środa, 27 maja 2015 19:40